Priser

Som medlem av Den Norske Advokatforening utarbeider jeg oppdragsbekreftelse for hvert oppdrag.


Oppdragsbekreftelsen vil inneholde opplysninger om rettshjelpsbehov, advokatbistandens art og omfang, forventet avslutning, fakturering, og klagemuligheter m.v.


Timepris avtales for hvert oppdrag og fremkommer i oppdragsbekreftelsen.


Klienter vil være ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Saksomkostninger vil ellers ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. Direkte utgifter og sideutgifter i forbindelse med saken kommer derfor i tillegg til salær.


Med mindre annet er avtalt vil utgangspunktet for faktureringen være medgått tid. Salærets størrelse vil for øvrig avhenge av arbeidets art, omfang, vanskelighetsgrad, sakens  verdier /interesser, samt resultatoppnåelse m.v..


Du kan ha krav på "rettshjelpsdekning" gjennom ditt forsikringsselskap. Det gis bistand til å avklare om du har krav på dekning av advokatutgifter m.v...


I noen sakstyper kan det innvilges "Fri rettshjelp" eller "fritt rettsråd", noe som  innebærer at staten dekker alle eller deler av kostnader som påløper. Rett til fri rettshjelp eller fritt rettsråd avhenger av sakstype, samt søkers inntekt og formue. Det gis bistand med  å avklare eventuell rett til fri rettshjelp.